محصولات
متخصصین

شرکت مهام گستردنا، با باور عميق به مشارکت در توسعه حقيقي کشــور، مأموريت و بـرنامه هاي خــود را در راستاي استفاده از توان علمي دانشگاهي و متخصصين داخلي و ايجاد اشتغال مبتني بر شرکت هاي نوپا و دانش محور و شبکه سازي آنها و استفاده از ظرفيت ها و سرمايه گذاري هاي خارجي از طريق انتقال تکنولوژي و مشارکت در ايجاد زير سـاخت هاي تـوليد و نيــز تأمين کالا با فناوري هاي بالا و با کيفيت مطلوب قرار داده است. با توجه به همراهي شفاف و انسان دوستانه کشور چين با ايران در شرايط مختلف سخت و بحراني ناشي از تحريم هاي ظالمانه، شرکت مهــام گستر دنا بــا رويکرد کمک به ارتقاء فناوري در صنايع کشور و توجه به حفظ و فزوني همه جانبه ي منافع ملي نمايندگي شرکت‌هاي بزرگ و طـراز اول متعدد چينـي را در اختيار گرفته است؛ که بر اساس شواهد و مستندات مطمئن و شفاف همگي آنهــا از جــايگاه بسيــار بالايي از نظــر سطح فنــاوري و کيفيت محصولات توليدي برخوردار بوده و با عموم کشورهاي صنعتي دنيا ساليان متمادي تعاملات و همکاري مستقيم و پـايدار دارند. محصــولات توليدي اين شرکت ها مستقيما در توسعه و ارتقاء صنايع پــايه کشــور از جمله صنعت نفت، آب و بــرق مــورد استفاده قـــرار مي گيـــرند.

هیچ کالایی موجود نیست.