محصولات
متخصصین

مجتمع عظيم فضل الکتريک با نام تجاري ايران الکتريک پيشگام در صنعت کليد وپريز در سال 1361 با هدف بهره گيري از دانش روز با طراحي و توليد انواع کليـد و پريز خانگي و صنعتي در زميني به مساحت 4 هکتار احداث گرديد . اين مجتمع هم اکنون با زير بناي 25000 متر مربع و بهـره گيري از دستگاه هاي مـدرن و تمام اتوماتيـک در راستاي تأميـن نيـازهاي داخلـي و خارجـي احـداث و با اعتمـاد به کار گروهـي و آمـوزش مستمـر و مؤثـر و داشتن واحـدهاي تحقيـق و توسعـه (R & D) -طراحي و مهندسي– قالبسازي – پرسکاري سرد – تزريـق پلاستيک – سري تراشي –شيشه – آبکاري يا روکش فلزي – خطوط پاشش رنگ مايع –رنگ پودري- مونتاژ –کنتـرل کيفيت در سالن هاي کاملا مجــزا با همـراهـي طراحــان و مهنـدسيــن متخصص محصــولات خـود را با رعــايت بالاتـــرين اصـــول و موازيــن ايمنــي و زيست محيطـي طبـق استانــدارد ملـي ايـــران و بکارگيـري سيستـم هاي تضميـن کيفيـت (ISO 9001-2015) ، (ISO 14001-2015) ، (OHSAS 18001-2007) ، (ISO 10002-2014) ، (ISO 10004-2012) ، (ISO 17025-2017) در راستـاي تأميـن نيــاز مشتـريان توليـد و به بـازارهاي داخلـي و خارجـي عرضــه مي نمـايد. که در اين راستا روند رو به رشد صـادرات اين شرکت در صنعت کليـد و پريـز در کنار توليد کنندگان بنام خارجي موجب افتخار براي خانواده ايـران الکتريک مي باشـد.

هیچ کالایی موجود نیست.